Preguntes freqüents – Consells Municipals de Cultura 2023

1. Quin és el termini de sol·licitud d’aquesta subvenció?

El termini és d’un mes a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Finalitza el 22 de juny de 2023.

2. On puc trobar el text íntegre de la convocatòria?

•      En la web del SARC (https://sarc.dival.es/es/), en concret en l’enllaç següent: https://sarc.dival.es/entitats-locals/convocatories/consells-municipals-de-cultura/.

•      En la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), adreça web https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.

En la pestanya Convocatòries haurem d’indicar en el codi BDNS el número 695100, i el resultat de la cerca ens mostrarà el Decret d’aprovació de la convocatòria.

3. Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?

Fomentar la creació i el funcionament habitual dels Consells Municipals de Cultura (CMC) i l’elaboració i el desenvolupament de Plans Municipals d’Acció Cultural (PMAC).

4. Quines entitats poden optar a aquesta subvenció?

Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció els ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.

Queden excloses les Entitats Locals Menors (EATIM) i les mancomunitats.

5. Quins són els requisits que hauran de complir les entitats beneficiàries per a optar a aquesta subvenció?

Es podran beneficiar d’aquestes ajudes les entitats locals que complisquen algun dels següents requisits:

1. Els CMC de nova creació (que puguen certificar l’aprovació definitiva del seu reglament o estatuts), o aquells que no sent de nova creació no hagen sigut beneficiaris de subvenció en alguna convocatòria anterior per aquest mateix concepte.

2. Els CMC que havent sigut beneficiaris de subvenció en alguna convocatòria anterior hagen canviat l’estat que va fonamentar l’atorgament d’aquesta en l’última edició de participació i el demostren documentalment.

3. Els CMC que, havent sigut beneficiaris de subvenció en alguna convocatòria anterior i ja disposen de PMAC aprovat, puguen demostrar documentalment a través de la programació cultural o el detall de les accions culturals implementades en el municipi, que el PMAC serveix de document estructural del desenvolupament cultural del municipi.

6. Quin és el període de validesa per al compliment dels requisits?

El període de validesa serà fins a l’últim dia del termini de la sol·licitud d’aquesta subvenció.

7. Un ajuntament pot rebre una subvenció pel mateix concepte pel qual ja va ser beneficiari en convocatòries anteriors?

No, en cap cas.

8. Quina documentació s’ha de presentar al costat de la sol·licitud?

S’adjuntarà un dels següents documents, certificat per la Secretaria de l’ajuntament sol·licitant:

•      La publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de València de l’aprovació definitiva dels Estatuts o del Reglament d’Organització i Funcionament del CMC.

•      L’acta de l’última convocatòria del CMC celebrada des de la publicació de la resolució de concessió de la subvenció de la convocatòria anterior, 3 d’octubre de 2022.

•      El PMAC en la seua primera fase de diagnòstic, aprovat pel CMC o que l’entitat haja adquirit el compromís econòmic per a la contractació de la seua redacció durant l’exercici 2023.

•      El PMAC (primera fase de diagnòstic i segona fase de pla estratègic) aprovat pel CMC o que l’entitat haja adquirit el compromís econòmic per a la contractació de la seua redacció durant l’exercici 2023.

•      Programació cultural o detall de les accions culturals implementades o previstes per a la seua realització, dins del termini d’execució de la subvenció, degudament aprovada pel CMC. La programació haurà de justificar el compliment de, almenys, un dels objectius estratègics establits en el PMAC i la seua utilitat com a document estructural del desenvolupament cultural del municipi.

9. Quin és l’import de subvenció que es pot obtindre?

La quantia econòmica total prevista en aquesta convocatòria (30.000 euros) es repartirà entre les entitats sol·licitants de la següent manera:

Motiu d’atorgamentQuantia econòmica
1. Publicació definitiva dels Estatuts500 euros
2. Funcionament del CMC500 euros
3. Elaboració PMAC (fase de diagnòstic)1.000 euros
4. Elaboració PMAC (fase estratègica)2.000 euros
5. Implementació de, almenys, un objectiu del PMAC 3.000 euros

En cas que falte diners, es reduirà a tots els beneficiaris les quantitats econòmiques de manera lineal. Per contra, en cas de sobrant, es repartirà linealment entre les entitats beneficiàries que complisquen amb el punt 5 del motiu de concessió.

10. On es presenta la sol·licitud?

La Diputació de València disposa en la seua Seu electrònica d’un espai específic per a la tramitació de sol·licituds de subvencions dirigit únicament a les entitats locals. Es tracta de la Carpeta Ajuntament.

11. Es pot modificar la sol·licitud una vegada presentada?

No es permet la reformulació de les sol·licituds.

12. Puc obtindre subvenció d’altres administracions per al mateix projecte?

Sí, aquesta convocatòria és compatible amb la recepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, ens públic o privat.

13. Una vegada concedida la subvenció, quin tràmit s’haurà d’emplenar per a justificar la subvenció?

Totes les entitats beneficiàries hauran d’aportar un certificat de la Secretaria general de l’ajuntament en el qual haurà de constar la data d’inici i la data final d’inserció de la publicitat en els termes requerits en la clàusula desena d) i la captura de pantalla de la web que mostre aquesta publicitat o el text publicat en el tauler d’anuncis.

A més, les entitats beneficiàries pels punts 3 o 4 de concessió, en el cas de compromís econòmic per a la contractació de la redacció del PMAC durant l’exercici 2023, certificat de la Secretaria o Intervenció de l’ajuntament que faça constar que s’ha aprovat aquesta contractació, les dades de l’adjudicatari i el període d’execució.

I respecte a les entitats beneficiàries pel punt 5 (execució del PMAC), a més de la publicitat:

– Una memòria d’execució de la programació, signada pel responsable, que declarada en la sol·licitud que servira de base per a atorgar la subvenció.

– Un certificat de la Intervenció de l’ajuntament que justifique el pagament de les activitats que componen la programació declarada en la sol·licitud que servira de base per a atorgar la subvenció.