Premis Literaris – Justificació

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

El termini de justificació finalitza el 10 de gener de 2022.

1- Compte justificatiu

Certificat d’Intervenció del municipi, amb la relació de factures, ingressos i despeses.

Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF)

2 – Memòria de la programació realitzada

La memòria que s’adjunta a cadascuna de les justificacions haurà de contindre la programació íntegra i el pressupost complet referit a la totalitat del projecte desenvolupat i no només l’activitat o activitats subvencionades.

3 – Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades.

És necessari generar un únic PDF per a la càrrega en Carpeta Ajuntament. En el material promocional ha de constar el logotip vigent del SARC.

Tota esta documentació ha de ser gestionada mitjançant la Carpeta Ajuntament.

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València