Programació cultural municipal – Justificació

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

El termini de justificació finalitza el 24 de gener de 2025.

Una vegada publicada la resolució d’adjudicació en el BOP, i sempre que haja finalitzat la seua programació, les entitats beneficiàries podran justificar la subvenció de manera voluntària fins a l’1 de desembre de 2024. En cap cas es permetrà justificació parcial de les despeses subvencionades.

Preguntes freqüents – justificació de subvencions Programació Cultural Municipal


DOCUMENTACIÓ A APORTAR

1- Compte justificatiu

Certificat d’Intervenció / Secretaria del municipi, amb la relació de factures, ingressos i despeses.

Accés a model en formulari. (Disponible en format per a emplenar i generar el PDF)

TUTORIALS / AJUDA

Compte justificatiu – Com emplenar el contingut

2 – Memòria de la programació realitzada

Memòria del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, que haurà d’ajustar-se al projecte presentat. La memòria haurà de fer constar les dades referides a la programació executada i inclourà totes les activitats realitzades que conformen la programació, el calendari d’execució d’estes, els destinataris del projecte, les despeses realitzades i ingressos obtinguts, els mitjans de difusió utilitzats i els resultats aconseguits, amb expressió dels indicadors analitzats per a la seua avaluació.

3 – Material divulgatiu o promocional de les activitats subvencionades

Diligència de la Secretaria de l’entitat que acredite l’adequada publicitat al caràcter públic del finançament del projecte objecte de la subvenció. S’adjuntarà a la diligència, en el mateix document, tota la documentació promocional empleada en la difusió del projecte.

En el material promocional ha de constar el logotip vigent del SARC.

Model de diligència per a l’acreditació del patrocini

Tota esta documentació ha de ser gestionada mitjançant la carpeta Ajuntament.

Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València


TORNAR A LA PÀGINA DE PROGRAMACIÓ CULTURAL MUNICIPAL