Declaració d’accessibilitat

La Diputació de València s’ha compromés a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es transposa la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 2016.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://sarc.dival.es, excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és no conforme amb el Reial Decret 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

 1. Falta de conformitat amb Reial Decret 1112/2018
  • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica o la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit número 9.1.1.1 i 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 Contingut no textual o d’informació i relacions]
  • Alguns vídeos pregravats en el lloc web no disposen d’àudio descripció o mitjans alternatius [requisits número 9.1.2.5 i 9.12.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Àudio descripció o mitjans alternatius (gravat)]
  • En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys 4.5:1 o el contrast dels components d’interfície d’usuari i d’objectes gràfics podria no arribar al 3:1 amb els colors adjacents. [requisits número 9.1.4.3 i 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019 contrast mínim]
  • En alguns vídeos i àudios pregravats no existeixen alternatives basades en el text o els vídeos poden no contindre subtítols [requisits número 9.1.2.1 i 9.1.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 sol àudio o sol vídeo]
  • En alguns formularis el camp d’entrada que recopila informació sobre l’usuari no té identificat el propòsit. [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 identificació del propòsit d’entrada]
  • En algunes pàgines s’ha utilitzat el color com a únic mig visual per a transmetre informació, indicar una acció, provocar una resposta o distingir un element visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 ús del color]
  • En algunes pàgines s’han pogut utilitzar imatges de text en lloc de text per a transmetre informació [requisit número 9.1.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 imatges de text]
  • En algunes pàgines el contingut pot perdre funcionalitat o informació en ampliar el contingut. [requisit número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2019 reajustament del text]
  • De manera puntual alguna informació en moviment automàtic no disposa de controls per a pausar, controlar o ocultar la informació [requisit número 9.2.2.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 posar en pausa, detindre, ocultar]
  • En algunes pàgines no existeix el mecanisme per a ometre blocs de contingut que es repeteixen en diverses pàgines [requisit número 9.2.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 evitar blocs]
  • Puntualment alguna pàgina podria no tindre identificat el títol de la pàgina [requisit número 9.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 titulat de pàgines]
  • De manera puntual algun enllaç podria no tindre definit el propòsit específic de manera textual [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2019 propòsit dels enllaços]
  • No sempre s’ofereixen enllaços a pàgines de contingut relacionat o formes alternatives de navegació [requisit número 9.2.4.5 de la norma UNE-EN 301549:2019 Múltiples vies]
  • La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat. [requisit número 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2019 Focus visible]
  • De manera puntual algunes etiquetes que acompanyen als controls no tenen el mateix nom [requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 inclusió de l’etiqueta en el nom]
  • Hi ha continguts o frases dins de la pàgina l’idioma de la qual no pot determinar-se per programa [requisit número 9.3.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Idioma de les parts]
  • De manera puntual podria existir algun error d’entrada en algun camp/formulari del qual no es notificara a l’usuari el suggeriment per a solucionar-lo. [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Suggeriment davant errors]
  • En algunes pàgines pot haver-hi atributs i ANEU duplicats [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2019 processament]
  • En algunes pàgines els components d’interfície d’usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l’estructura recomanada per les pautes d’accessibilitat. [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2019 Nom, funció, valor]
 2. Càrrega desproporcionada
  • No aplica.
 3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable
  • Poden existir arxius d’ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat. Encara que s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho complisquen.
  • Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguen desenvolupats per aquesta Diputació ni estan sota el nostre control, com, per exemple, arxius ofimàtics.
  • Poden existir arxius pregravats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no complisquen íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 14 de juny de 2021.
El mètode emprat per a preparar la declaració ha sigut una autoavaluació duta a terme per l’empresa Everycode S.L el 8/6/2021.
Última revisió de la declaració: 14 de juny de 2022.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat mitjançant el següent formulari telemàtic.

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
  • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
 • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

A través del formulari habilitat a aquest efecte, així com de la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Diputació de València.

Procediment d’aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta haguera sigut desestimada, no s’estiguera d’acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l’article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.


La reclamació pot ser presentada a través del formulari disponible en la seua seu electrònica, així com en la resta d’opcions recollides en la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de la Diputació de València.