Modificacions / Canvis en Catàleg SARC

SOL·LICITUD DE MODIFICACIONS DE LES ACTIVITATS / ESMENA DE DOCUMENTACIÓ

Els possibles canvis que es vulguen sol·licitar s’han de fer exclusivament a través de la Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica, entrant amb la mateixa signatura digital que va registrar l’expedient corresponent a l’activitat que es vol modificar, acompanyant un escrit en PDF amb la descripció dels canvis sol·licitats.

Per a aportar documentació requerida mitjançant notificació del SARC per a esmenar els expedients de les activitats presentades, també s’ha d’utilitzar este procediment.

Tutorial: esmenes, modificacions o baixes d’activitats del Catàleg SARC

En cas de voler modificar o canviar una imatge s’ha de fer enviant un correu a catalogo.sarc@dival.es, ja que actualment la seu no admet la càrrega de formats d’imatge.