Directori – Actualització

El SARC ha habilitat un formulari on es poden aportar i actualitzar de manera permanent les dades següents (alcaldia, regidoria i responsable o tècnic/a de cultura).

Estes dades tenen com a finalitat establir una via directa de comunicació entre l’àrea de Cultura de la Diputació de València i les entitats locals per a comunicar-los amb una major rapidesa ofertes, activitats, processos, subvencions… Esta fórmula de contacte per correu electrònic assegura una major celeritat i concreció en la gestió del coneixement, així com una optimització econòmica i mediambiental.

De conformitat amb el que estableixen els articles 11 al 18 del Títol III de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades d’este formulari s’incorporaran a una base de dades el responsable de la qual és la Diputació de València per a la seua utilització pel Servei d’Assistència i Recursos Culturals o altres departaments i serveis de l’Àrea de Cultura amb fins divulgatius, de promoció d’activitats i comunicacions generals.
Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades registrats davant de la Diputació, presentant la seua sol·licitud en el Registre General.
Amb l’enviament del formulari vosté atorga el consentiment per a tractar les seues dades.

Accepte la LOPD/GDD.

Contacte general del municipi

Alcalde / Alcaldessa

Regidor/a de cultura

Responsable o tècnic/a de cultura

Contacte pedania

Contacte general de la mancomunitat

Presidente/a

Responsable o tècnic/a de cultura