Projectes Intermunicipals


Són projectes culturals que desenvolupen alguna de les següents temàtiques: arts escèniques (teatre, circ, dansa i música), arts plàstiques, cinematografia, cultura tradicional i el foment a la lectura.

Queden excloses d’esta convocatòria les activitats taurines, pirotècniques, turístiques, gastronòmiques, esportives, socioculturals, mediambientals, les trobades i intercanvis culturals, els mercats tradicionals, fires o porrats, els premis literaris i els projectes referits a música clàssica, de cambra o música de banda, les activitats culturals pertanyents a la programació de setmanes culturals, festes majors, patronals o populars i celebracions o festivitats religioses.

CONVOCATÒRIA 2022 – PROJECTES INTERMUNICIPALS

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 2022INSTRUCCIONS

RESOLUCIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS: publicada al BOP 128 de 6 de juliol de 2022.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: 10 de gener de 2023.

Una vegada publicada la resolució d’adjudicació en el BOP, i sempre que haja finalitzat la seua programació, les entitats beneficiàries podran justificar la subvenció de manera voluntària fins a l’1 de desembre de 2022. En cap cas es permetrà justificació parcial de les despeses subvencionades.

APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES JUSTIFICACIONS: a la finalització del període de justificació.

Primer grup de justificacions en termini voluntari

Segon grup de justificacions

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ 2022 – INSTRUCCIONS

PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA: Extracte publicat al BOP 42 de 2 de març de 2022. Text complet en les instruccions de la subvenció.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: del 3 al 24 de març de 2022.