Preguntes freqüents – Justificació Projectes Singulars

 1. ¿Quan es pot justificar la subvenció?

Una vegada finalitzada l’execució del projecte subvencionat i a partir de l’endemà de la publicació de la concessió en el BOP.

 • ¿Quan finalitza el termini per a justificar la subvenció?

De manera voluntària fins a l’1 de desembre de 2023 i, en qualsevol cas, l’últim dia per a justificar la subvenció és el 24 de gener de 2024, inclusivament.

 • ¿Quina documentació es requereix en la convocatòria per a justificar la subvenció concedida?

S’han d’adjuntar a la justificació tres documents:

 • Compte justificatiu
 • Memòria d’execució del projecte
 • Diligència de la Secretaria que acredite l’adequada publicitat del finançament del projecte al costat de tota la documentació promocional utilitzada.
 • ¿Els documents per a justificar la subvenció han d’estar signats?

Sí, tots els documents han d’estar signats.

 • ¿És obligatori usar el model de certificat d’intervenció que el SARC posa a disposició de les entitats locals en sarc.dival.es?

No. No és obligatori usar el model que el SARC té a disposició de les entitats locals en la seua pàgina web.

En qualsevol cas, haurà de contindre totes les dades requerides en la convocatòria.

 •  En la cuenta justificativa, las facturas que se relacionan para justificar la subvención concedida ¿deben estar pagadas?

Sí, y, por tanto, se deberá hacer constar la fecha de pago.

 •  ¿Quines dades ha de contindre la memòria?

La memòria d’execució ha de contindre totes les dades que es requereixen en la clàusula desena de la convocatòria: relació de totes les activitats realitzades, el calendari d’execució, els destinataris del projecte, les despeses realitzades i ingressos obtinguts, els mitjans de difusió utilitzats i els resultats obtinguts, amb expressió dels indicadors analitzats per a la seua avaluació.

 •  ¿Quina documentació justifica el patrocini del SARC en el projecte subvencionat?

Una diligència de la Secretaria de l’entitat beneficiària que acredite l’adequada publicitat del finançament del projecte (art. 18.4 de la Llei General de Subvencions) a la qual s’adjunta, en el mateix document, tota la documentació promocional empleada en la difusió del projecte (revistes, publicitat, cartelleria, tríptics, webs, xarxes socials, etc.), tal com estableix la clàusula novena f) de la convocatòria.

 • ¿Quina cosa cal fer en cas d’incompliment per part de l’entitat subvencionada de l’obligació de publicitar el patrocini del SARC de la Diputació de València en la documentació promocional del projecte?

En cas d’incompliment de l’obligació de publicitar la subvenció concedida, s’aplicarà el que estableix la clàusula onzena de la convocatòria.