Preguntes freqüents – justificació de subvencions

DOCUMENT EN REVISIÓ PERMANENT: última versió 8 de juliol de 2022

1 – Quins documents s’han de presentar per a justificar les subvencions?

  • El compte justificatiu.
    Signat per la Intervenció / Secretaria de l’entitat (formulari disponible en la web del SARC) on hauran de constar les dades de les factures de les activitats subvencionades, la relació de DESPESES de la totalitat d’activitats del programa (a més de les subvencionades) i els INGRESSOS generats per conceptes com a taquilla, patrocini o altres possibles subvencions rebudes.
  • La memoria d’activitats.
    Els continguts de la memòria han d’abastar la programació íntegra, no sols les activitats subvencionades pel SARC, amb les següents dades:

– Denominació del programa.

– Objectius previstos i compliment d’estos.

– Activitats realitzades, data i lloc de realització.

– Valoració quantitativa de les activitats, tipus de públic, nombre d’assistents, accions de comunicació o difusió realitzades.

– Conclusions.

  • Material divulgatiu.
    On conste expressament el patrocini del SARC de la Diputació de València amb el logotip vigent del SARC, disponible en DESCÀRREGUES

2 – Aspectes per a tindre en compte en emplenar el formulari web del compte justificatiu

Emplenar els camps del formulari i la informació de les tres taules desplegables: relació de factures, relació de despeses i relació d’ingressos.

Si no hi ha hagut altres despeses diferents als detallats en les factures en la taula de justificació de la subvenció, activar el botó “sense despeses”.

Si no hi haguera ingressos afegits, cal fer el mateix en la taula d’ingressos; si no hi ha hagut ingressos, activar el botó “sense ingressos”.

En el camp pressupost executat ha d’incloure’s la despesa de la programació global relacionada amb la línia de subvenció, sumant a més el cost de les activitats no subvencionades realitzades durant l’any.

Esta quantitat no és simplement la suma de despeses de la relació de factures presentades llevat que les úniques activitats que s’hagen dut a terme siguen estes, sinó l’import global que l’entitat ha dedicat al programa objecte de subvenció.

3 – Què succeeix si les factures presentades no justifiquen la totalitat de la subvenció concedida?

En este cas, el propi formulari calcula la quantitat que no es justifica i mostra de manera automàtica un paràgraf de renúncia, amb la quantitat reflectida. (Exemple per a una subvenció de 11.608 euros).

4 – Es pot justificar la subvenció SARC ALS POBLES amb activitats diferents a les presentades en la sol·licitud de subvenció?

Si, però és imprescindible notificar prèviament este canvi al SARC mitjançant la tasca de “Annexar documentació comunicació” de la Carpeta Ajuntament, que haurà de ser validat pel SARC una vegada comprovat que la nova activitat compleix amb les condicions de la convocatòria.

IMPORTANT: En cap cas es podran substituir activitats sol·licitades originalment de la Categoria A (programació cultural) per altres de la Categoria B (programació de festes).


5 – En el programa de Projectes Intermunicipals, què ha de presentar cada municipi participant per a justificar la subvenció?

– Cada municipi ha de presentar el seu compte justificatiu, signat per la Intervenció / Secretaria.

– Memòria d’activitats: ha de ser única i conjunta per a cada projecte, presentada per tots els municipis participants del projecte.

– Material divulgatiu, que pot ser individual o conjunt, amb el logotip del SARC.


6  – Quin material divulgatiu de l’activitat s’ha de presentar?

Tota la documentació que hagen generat les diverses activitats del Projecte: cartells, programes…, així com arxius de seguiment on incloguem fotografies, retallades de premsa, captures de pantalla de pàgines web,…

Tota esta documentació cal unir-la en un sol PDF per a incloure en la Carpeta Ajuntament.