Preguntes freqüents – Intermunicipals 2023

Projectes intermunicipals

1. Quin és el termini de sol·licitud d’aquesta subvenció?

El termini comença el dia 8 de març de 2023 i acaba el 28 de març de 2023.

2. Quin és l’objecte de la convocatòria? / Quins projectes se subvencionen?

Poden optar a subvenció projectes culturals que desenvolupen activitats o accions relacionades amb les arts escèniques, la música, les arts plàstiques, la cinematografia, la cultura tradicional o el foment de la lectura.

3. Qui pot participar en un projecte intermunicipal?

Poden beneficiar-se d’aquesta subvenció els ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants. No es permet participació d’Entitats locals menors ni mancomunitats de municipis.

4. Quants ajuntaments han de participar com a mínim en un projecte intermunicipal?

En cada projecte hauran de participar, almenys, cinc municipis.

5. Pot un ajuntament sol·licitar subvenció per participar en més d’un projecte?

Sí, un mateix ajuntament podrà ser beneficiari de subvenció per la participació en dos projectes intermunicipals diferents.

6. Quins requisits han de complir els projectes presentats?

Els projectes han d’incloure com a mínim dues activitats o espectacles diferents; contindre almenys un 20% de les activitats desenvolupades per companyies, grups o empreses valencianes; i compartir les despeses generades entre tots els ajuntaments participants.

7. On poden desenvolupar-se les activitats del projecte?

Els ajuntaments hauran d’acordar la distribució territorial de la realització de les activitats podent concentrar la seua execució en un únic espai o en diversos emplaçaments.

8. Qui ha de sol·licitar la subvenció?

Tots els ajuntaments participants en el projecte intermunicipal hauran de sol·licitar la subvenció. Es recomana nomenar una persona coordinadora, que s’encarregarà d’organitzar i harmonitzar la documentació comuna per als diferents tràmits, i exercir de contacte tècnic amb el SARC.

9. Quina documentació es precisa per a sol·licitar la subvenció?

La sol·licitud de subvenció s’haurà d’acompanyar amb els següents documents:

– Annex I. El model a emplenar disponible en la web del SARC (sarc.dival.es).

– El projecte cultural intermunicipal que es pretén dur a terme. Aquest projecte és comú per a tots els ajuntaments participants, per això s’hauran de consensuar prèviament la seua elaboració, per a facilitar la redacció del projecte el SARC els facilita un model-guia disponible en la web del SARC (sarc.dival.es).

– El pressupost del projecte cultural intermunicipal, on es farà constar les despeses i ingressos previstos detallats per conceptes. També es detallarà el pressupost de participació de cadascun dels ajuntaments participants, no sent obligatori que siga el mateix per a tots. Aquest document haurà de ser comú per a tots els ajuntaments participants.

– Una memòria/resum de l’última edició celebrada del projecte. Aquest document també haurà de ser comú per a tots els ajuntaments participants. Aquesta memòria haurà de detallar tots els aspectes establits en els criteris de concessió, per a la seua correcta valoració.

– Certificat de la Intervenció de cada ajuntament participant en el qual s’especifiquen dades referides a l’última edició realitzada del projecte. Aquest certificat haurà de contindre el número d’edició i any de celebració, el pressupost executat de l’entitat, els ingressos i despeses detallades per conceptes i les subvencions obtingudes, en el seu cas.

10. Es poden presentar projectes de nova creació?

Sí, es permet participar en aquesta convocatòria a projectes de nova creació. En aquest cas no es presentarà memòria/resum ni certificat de la Intervenció. Aquesta documentació serà substituïda per les factures proforma de les activitats previstes a realitzar expedides pels proveïdors.

11. Quin és l’import de subvenció que es pot obtindre?

L’import total de les ajudes a un mateix projecte serà d’un percentatge o fracció del pressupost total, que no podrà superar el 75% dels costos subvencionables d’aquest. D’igual manera, el percentatge o fracció d’ajuda a cada entitat participant tampoc podrà excedir del 75% dels costos subvencionables del seu pressupost total de participació.

12. On he de presentar la sol·licitud de subvenció?

La Diputació de València disposa en la seua Seu electrònica d’un espai específic per a la tramitació de sol·licituds de subvencions dirigit únicament a les entitats locals. Es tracta de la Carpeta Ajuntament.

13. Es pot modificar el projecte presentat per a l’obtenció de subvenció?

No es permet la reformulació de projectes.

14. Puc obtindre subvenció d’altres administracions per al mateix projecte intermunicipal?

Sí, la present convocatòria és compatible amb la recepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, ens públic o privat, sempre que l’import total de les subvencions rebudes per a la programació cultural siga superior al cost de la programació subvencionada.