LOPD/GDD Formularis

De conformitat amb el que estableixen els articles 11 al 18 del Títol III de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades d’este formulari s’incorporaran a una base de dades el responsable de la qual és la Diputació de València per a la seua utilització pel Servei d’Assistència i Recursos Culturals.

Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades registrats davant de la Diputació, presentant la seua sol·licitud en el Registre General.

Amb l’enviament del formulari vosté atorga el consentiment per a tractar les seues dades.