Preguntes freqüents – Projectes Singulars 2023

1. Quin és el termini de sol·licitud d’aquesta subvenció?

El termini és de quinze dies a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València.

Finalitza el 12 de juny de 2023.

2. On puc trobar el text íntegre de la convocatòria?

•  En la web del SARC (https://sarc.dival.es), en concret en l’enllaç següent: https://sarc.dival.es/es/entidades-locales/convocatorias/proyectos-singulares.

•  En la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), adreça web https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias.

En la pestanya Convocatòries haurem d’indicar en el codi BDNS el número 695113, i el resultat de la cerca mostrarà el Decret d’aprovació de la convocatòria.

3. Quin és l’objecte d’aquesta convocatòria?

Subvencionar a les entitats locals de la província de València projectes culturals singulars amb continguts i identitat pròpia i diferenciada de la programació cultural municipal.

4. Quin tipus de projectes singulars es subvencionen?

 • Festivals, mostres o certàmens culturals: representacions o exhibicions d’obres artístiques que poden incloure la concessió de premis.
 • Programacions de música antiga i/o clàssica: música medieval, renaixentista, barroca, del classicisme, del romanticisme i contemporània.
 • Actes commemoratius relacionats amb la cultura i el municipi, organitzats i executats pels ajuntaments.

5. S’exclou algun tipus d’activitat?

Sí, s’exclouen expressament per als Festivals i les Programacions de Música els tipus d’activitats següents:

 • taurines, pirotècniques, turístiques, gastronòmiques, esportives, socioculturals, juvenils, mediambientals;
 • els mercats, fires o porrats;
 • les setmanes, jornades, trobades o intercanvis culturals;
 • les festes majors, patronals o populars i les celebracions o festivitats religioses;
 • els projectes culturals amb participació d’associacions, escoles municipals, centres escolars o bandes de música;
 • els projectes que s’assemblen a una programació cultural, encara que siga d’una modalitat específica
 • i els projectes d’àmbit museogràfic o exposicions permanents.

6. A qui va dirigida aquesta subvenció?

Als ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.

Les mancomunitats únicament poden sol·licitar la subvenció per a l’epígraf de Festivals.

Queden excloses les Entitats Locals Menors (EATIM).

7. Quins són els requisits que han de complir els projectes de Festivals, mostres o certàmens?

 • Haver celebrat almenys cinc edicions en els últims huit anys.
 • El programa haurà de contindre almenys quatre activitats diferents de música, arts escèniques (teatre. dansa, circ, etc.), arts plàstiques, cinematografia, animació lectora o cultura tradicional.
 • El 20% d’aquestes activitats hauran de ser realitzades per artistes valencians.

8. I els requisits de les Programacions de música antiga i/o clàssica?

 • El programa haurà de contindre un mínim de quatre concerts diferents.
 • Els concerts hauran de ser interpretats obligatòriament per orquestra de cambra o clàssica, per grup de cambra, per piano o instrument solista.
 • El 20% d’aquests concerts hauran de ser interpretats per artistes valencians.

9. I els requisits dels Actes commemoratius?

Es subvencionaran commemoracions del 25 aniversari o múltiple d’aquest.

10. Pot un ajuntament sol·licitar subvencions per als tres epígrafs de la convocatòria?

Sí, un mateix ajuntament podrà ser beneficiari d’una subvenció en cadascun dels epígrafs de la convocatòria.

11. Quina documentació s’ha de presentar al costat de la sol·licitud en el cas de Festivals i de Programacions de música amb edicions anteriors?

A la sol·licitud se li haurà d’adjuntar la següent documentació:

– Annex I. El model a complimentar disponible en la web del SARC (sarc.dival.es).

– El projecte per a 2023. Per a facilitar la redacció del projecte, el SARC facilita un model-guia disponible en la web del SARC (sarc.dival.es).

– El pressupost del projecte 2023, amb les despeses i ingresos previstos detallats per conceptes.

– Una memòria/resum de l’última edició celebrada del projecte, amb menció expressa de tots els aspectes establits per a la valoració del projecte.

– Certificat de la Intervenció, en el qual s’especifiquen, respecte a l’última edició celebrada, les següents dades: número d’edició i any de celebració, el pressupost executat, els ingressos i despeses detallades per conceptes i les subvencions obtingudes, en el seu cas.

12. Quina documentació s’ha de presentar al costat de la sol·licitud en el cas de Programacions de música de nova creació i d’Actes commemoratius?

– Annex I. El model a emplenar disponible en la web del SARC (sarc.dival.es).

– El projecte per a 2023. Per a facilitar la redacció del projecte, el SARC els facilita un model-guia disponible en la web del SARC (sarc.dival.es).

– El pressupost del projecte 2023, amb les despeses i ingressos previstos detallats per conceptes.

– Les factures proforma expedides pels proveïdors de les despeses previstes per a l’execució del projecte 2023.

13. Quin és l’import de subvenció que es pot obtindre?

La subvenció és de concurrència competitiva, per la qual cosa les quantitats econòmiques globals previstes per a cada epígraf es reparteixen de manera proporcional entre les entitats beneficiàries que hagen aconseguit el mínim de punts previst per a cada epígraf, excepte per a Actes commemoratius:

–           Festivals: 30 punts

–           Programació de música: 15 punts.

L’import màxim per a Festivals i Programacions de música és de 30.000 euros i de 10.000 euros per a Actes commemoratius.

14. Quins són criteris de concessió d’aquestes subvencions?

És imprescindible per a la valoració dels projectes que la documentació exigida en la convocatòria (memòria, projecte, certificat…) incloga totes les dades que són susceptibles de ser ponderades per la Comissió de Valoració.

Els criteris de valoració venen establits en la clàusula octava de la convocatòria.

15. On es presenta la sol·licitud?

La Diputació de València disposa en la seua Seu electrònica d’un espai específic per a la tramitació de sol·licituds de subvencions dirigit únicament a les entitats locals. Es tracta de la Carpeta Ajuntament.

16. Es pot modificar el projecte presentat per a l’obtenció de la subvenció?

No es permet la reformulació de projectes.

17. Puc obtindre subvenció d’altres administracions per al mateix projecte?

Sí, aquesta convocatòria és compatible amb la recepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, ens públic o privat, sempre que l’import total de les subvencions rebudes per a la programació cultural no siga superior al cost de la programació subvencionada.