Preguntes freqüents – Sol·licitud Projectes Intermunicipals 2024

Quan es va publicar l’extracte d’esta convocatòria?

En el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de la província de València, número 55, de 18 de març de 2024.

On es pot consultar el text íntegre de la convocatòria?

Quin és l’objecte d’esta subvenció?

La creació, execució i consolidació de projectes culturals que afavorisquen la cooperació intermunicipal amb la finalitat de millorar l’oferta cultural i optimitzar recursos, promoure i fomentar el sector cultural valencià i augmentar la visibilitat dels municipis participants.

Estos projectes hauran de desenvolupar activitats o accions relacionades amb les arts escèniques, la música, les arts plàstiques, la cinematografia, la cultura tradicional o el foment de la lectura.

Quines entitats poden sol·licitar subvenció per a Projectes culturals intermunicipals 2024?

Els ajuntaments de la província de València amb població inferior a 100.000 habitants.

Queden expressament excloses d’esta convocatòria les mancomunitats de municipis i les entitats locals menors (EATIM).

Quins requisits hauran de complir els projectes?

En cada projecte hauran de participar, almenys, cinc municipis i incloure, com a mínim, dues activitats o espectacles diferents, dels que, almenys el 20% hauran de ser de companyies, grups o empreses valencianes, com a mesura de foment del sector.

Els ajuntaments participants hauran de compartir les despeses generades i, de comú acord, decidiran la distribució territorial de la realització de les activitats que componen el projecte, que es podran concentrar en un únic espai.

Pot un ajuntament optar a subvenció en esta convocatòria per participar en més d’un projecte intermunicipal?

Un mateix ajuntament podrà ser beneficiari de subvenció per la participació en dos projectes diferents.

Què es considera en esta convocatòria despesa subvencionable?

Són subvencionables les despeses de contractació (caixets, preus o imports) dels espectacles, activitats o exposicions inclosos en el projecte objecte d’esta subvenció: els generats per entitats de gestió de drets d’autor; els de gestió, direcció tècnica o artística del projecte i de comissariat d’exposicions; els de transport i assegurança d’obres d’art; els derivats de l’execució de les activitats del projecte; els de promoció i difusió de les activitats programades i els d’edició i publicació de catàlegs de les exposicions programades de l’any de la convocatòria o de l’anterior.

Són subvencionables les despeses de dietes, restauració, allotjament i desplaçaments?

No; este tipus de despeses no són subvencionables.

Quin és el termini per a sol·licitar la subvenció?

Del 20 de març fins al 12 d’abril, tots dos inclusivament.

Quina és la quantia de subvenció a la qual es pot optar per a cada projecte?

L’import de subvenció d’un projecte no podrà superar el 75% dels costos subvencionables del pressupost d’este.

D’igual manera, l’import de subvenció per a cada entitat participant del projecte no podrà excedir del 75% dels costos subvencionables del pressupost del municipi participant en el projecte.

Quins són els criteris de concessió d’esta subvenció?

La concessió d’esta subvenció és de concurrència competitiva.

La determinació de la quantia econòmica de la subvenció per a cada projecte es realitzarà conforme a la puntuació obtinguda en aplicar els criteris de concessió establits en la clàusula octava de la convocatòria.

El valor del punt s’obtindrà de dividir la quantitat econòmica prevista en la convocatòria entre la suma total de punts assignats als projectes que hagen obtingut el mínim de punts exigits. La quantia de la subvenció per a cada projecte serà el resultat de multiplicar el valor del punt pel total de punts obtinguts.

Com es formalitza la sol·licitud de subvenció?

A través del mòdul de tramitació electrònica de la Diputació –Carpeta Ajuntament-.

Per a cada projecte es nomenarà un municipi que actuarà com a coordinador del projecte.

Cada entitat participant en un projecte cultural intermunicipal haurà de presentar una sol·licitud en la qual haurà de fer constar el nom del projecte, l’import  de subvenció sol·licitat tant per al projecte comú com per a la seua entitat i el nom del municipi coordinador del projecte.

Quina documentació haurà d’adjuntar a la sol·licitud el municipi nomenat coordinador del projecte?

El municipi coordinador del projecte haurà d’adjuntar a la seua sol·licitud els següents documents:

– Projecte cultural intermunicipal 2024. Per a facilitar la redacció del projecte, el SARC disposa d’un model-guia disponible en el seu web (sarc.dival.es).

 • Pressupost del projecte cultural intermunicipal 2024, on es farà constar les despeses i els ingressos o recursos previstos per al finançament del projecte, detallats per conceptes, així com el pressupost de participació desglossat de cadascun dels ajuntaments participants.
 • Memòria/resum de l’última edició celebrada del projecte, amb menció expressa i detallada de tots els aspectes establits en els criteris de concessió (clàusula octava) d’esta convocatòria.

S’exceptua la presentació de la memòria/resum per als projectes de nova creació.

Quina documentació haurà d’adjuntar a la seua sol·licitud cada entitat participant d’un mateix projecte?

Cada municipi participant del projecte haurà d’adjuntar a la seua sol·licitud:

 • Annex I (model disponible en sarc.dival.es).
 • Certificat de la Intervenció de l’ajuntament participant en el qual s’especifique, respecte a l’última edició realitzada del projecte, les següents dades:
  • número d’edició i any de celebració,
  • pressupost executat per l’entitat,
  • ingressos i despeses detallades,
  • subvencions obtingudes o recursos que hagen finançat o participat en l’execució del projecte.

En el cas d’ajuntaments que s’adherisquen per primera vegada a projectes culturals intermunicipals ja existents o en el cas de projectes de nova creació s’hauran d’adjuntar les factures proforma de les activitats previstes a realitzar en eixe projecte expedides pels proveïdors.

Quin és el període d’execució del projecte objecte de la subvenció?

El projecte cultural intermunicipal haurà d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2024.

Què s’ha de fer en cas que es produïsca algun canvi en el projecte intermunicipal subvencionat?

L’entitat beneficiària d’un projecte deurà comunicar al SARC de la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que puga produir-se en l’execució del projecte subvencionat; en particular, notificar qualsevol canvi o modificació de les activitats incloses en el projecte amb antelació a la seua realització, complint les mateixes condicions per les quals se li va atorgar la subvenció, i adjuntar la documentació requerida en la convocatòria.

És compatible esta subvenció amb altres ajudes econòmiques amb càrrec al pressupost de la Diputació de València?

No. Esta subvenció no és compatible en cap cas amb altres ajudes provinents d’altres serveis d’esta Corporació.

És compatible esta subvenció amb la d’altres administracions públiques, diferents de la Diputació de València, per a l’execució del projecte intermunicipal?

Esta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, ens públic o privat, sempre que l’import total de les subvencions rebudes no siga superior al cost del projecte subvencionat.

És obligatori fer constar el patrocini del SARC en la difusió del projecte?

Sí, és obligatori fer constar el patrocini del SARC de la Diputació de València en qualsevol mitjà de difusió que promocione el projecte cultural intermunicipal subvencionat. El fet d’incomplir esta obligació pot ser motiu de declarar la pèrdua del dret al cobrament d’esta subvenció.

El logotip vigent del SARC està disponible en la secció Identitat Gràfica.

Tornar a Projectes Intermunicipals – Sol·licitud