Preguntes freqüents – Programació cultural municipal 2023

Programació cultural – SARC als pobles

1. Quin és el termini de sol·licitud de subvenció?

El termini comença el dia 8 de març de 2023 i acaba el 28 de març de 2023.

2. On puc trobar el text íntegre de la convocatòria?

El Butlletí Oficial de la Província de València publica un extracte de la convocatòria que recull alguns aspectes d’aquesta, però no equival al text complet.

Existeixen dues opcions on es pot consultar i/o descarregar el text íntegre:

3. Quin és l’objecte de la convocatòria? / Quin programa o projecte se subvenciona?

L’objecte de la subvenció és la programació cultural anual que desenvolupen els municipis i les entitats locals menors de la província de València. S’entén per programació cultural al conjunt d’activitats o actuacions emmarcades en les modalitats i estils següents:

Aquest tipus d’activitats es classifiquen com a Categoria A

  • Arts escèniques: café teatre, circ, contacontes, dansa clàssica, dansa contemporània, danses del món, màgia escènica, òpera (representació), recital de poesia, sainet valencià, teatre d’adults, teatre de carrer, titelles, teatre infantil, teatre musical i sarsuela (representació).
  • Arts plàstiques: ceràmica, dibuix, disseny, escultura, fotografia, gravat, pintura i altres.
  • Audiovisuals: projecció de documentals (solament aquells inclosos en el Catàleg d’Activitats Culturals del SARC).
  • Música: cantautors, corals, jazz/blues, música clàssica i de cambra, música folk valenciana, músiques del món, noves tendències musicals, òpera (recital), orquestres de pols i pua, percussió, pop/rock i sarsuela (recital).
  • Tallers: animació lectora, artesania, arts escèniques, audiovisuals, belles arts, ciència, gastronomia, història, literatura, manualitats i música.
  • Tradicions: cant d’estil/albades, colla de dimonis, dansa popular valenciana, gegants i capgrossos, jocs tradicionals, moros i cristians, muixerangues, pilota valenciana, rondalles, tabal i dolçaina i toc de campanes.

Les activitats o projectes amb entitat pròpia, per als quals la Diputació de València convoca altres línies d’ajudes, no poden formar part de la programació objecte d’aquesta subvenció.

4. Puc incloure en la programació objecte de subvenció activitats lúdic-festives (Categoria B), diferents a les detallades en el punt anterior?

De manera opcional, solament poden incloure activitats lúdic-festives en la seua programació cultural les entitats de menys de 5.000 habitants.

5. Quina documentació es precisa per a sol·licitar la subvenció?

La sol·licitud de subvenció s’haurà d’acompanyar amb tres documents:

– Programació cultural. El model a emplenar estarà disponible en sarc.dival.es.

– Les factures proforma de les activitats detallades en la programació cultural.

– Documentació referent a les activitats especificades (dossier, programa o repertori, currículum del professional o companyia, fotografies, vídeo o enllaç promocional).

6. És necessari adjuntar documentació de totes les activitats programades?

No, solament d’aquelles activitats que no formen part del Catàleg d’Activitats Culturals del SARC vigent i pertanguen a les modalitats Categoria A.

7. Quin és l’import de subvenció que es pot obtindre?

L’import màxim de subvenció per a una programació cultural és de 30.000 euros. No obstant això, els imports estimatius de subvenció estan relacionats amb el nombre d’habitants del municipi. Pot consultar les taules en la clàusula huitena del text de la convocatòria.

8. Com es pot optar a un import de subvenció major a l’estimat segons la població?

Si després de la valoració de les sol·licituds presentades, no es concedira la quantia total de subvenció prevista en la convocatòria, l’excedent es distribuirà de manera lineal entre les entitats que complisquen els dos requisits següents:

– Que hagen sol·licitat una quantitat de subvenció major a l’import estimat que li correspon per població.

– Que el pressupost estimat referit a activitats culturals de la Categoria A de la seua programació cultural supere l’import estimat establit.

9. On he de presentar la sol·licitud de subvenció?

La Diputació de València disposa en la seua Seu electrònica d’un espai específic per a la tramitació de sol·licituds de subvencions dirigit únicament a les entitats locals. Es tracta de la Carpeta Ajuntament.

10. Es pot modificar la programació presentada per a l’obtenció de subvenció?

Sí, la programació pot variar respecte a la prevista en la sol·licitud. No obstant això, l’entitat està obligada a mantindre les condicions i els elements declarats en la programació que van servir de base per a atorgar la subvenció. Per això hauran de comunicar al SARC qualsevol alteració o modificació que puga produir-se en l’execució de la programació subvencionada en el moment en què es produïsca, i en tot cas, abans de la finalització del termini de justificació de la subvenció concedida.

11. Quines són les modificacions o canvis en la programació permesos?

En cas de necessitat de modificació de la programació per part de l’entitat, les activitats pertanyents a la categoria B, podran substituir-se per activitats tant de la categoria B com de la categoria A. En cap cas es podran substituir activitats de la categoria Per altres de la categoria B.

12. Puc obtindre subvenció d’altres administracions per a la mateixa programació cultural?

Sí, la present convocatòria és compatible amb la recepció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració, ens públic o privat, sempre que l’import total de les subvencions rebudes per a la programació cultural no siga superior al cost de la programació subvencionada.


Tornar a Programació Cultural – SARC als Pobles – Sol·licitud