Preguntes freqüents Renovació Catàleg SARC

INFORMACIÓ – RENOVACIÓ ACTIVITATS CULTURALS 2024-2027

On es presenten les renovacions d’activitats culturals del catàleg 2023 per al període 2024-2027?

Les renovacions d’activitats culturals del catàleg 2023 es presenten mitjançant la seu electrònica de la Diputació de Valencia, secció Cultura.

Com es presenten les renovacions d’activitats culturals del catàleg 2023?

Les activitats culturals que ja formen part del catàleg 2023 i es volen renovar, es trien mitjançant un formulari de la web del SARC.

Enllaç al formulari de renovació  

En el seu correu electrònic rebrà un document en PDF per cada activitat renovada per a la seua remissió al SARC a través de la Seu Electrònica.

MOLT IMPORTANT: com a novetat enguany, cal registrar de manera individual en la Seu Electrònica tants PDFs com a activitats s’hagen renovat, per a generar un únic expedient diferenciat per a cada activitat. No s’admetran sol·licituds de renovació que continguen més d’un PDF amb activitats diferents.

Fins a quin dia es poden renovar les activitats culturals del catàleg 2023?

Les propostes culturals que conformen el Catàleg 2023 podran ser renovades per al Catàleg 2024-2027 fins al dia 31 de desembre de 2023.

Una vegada finalitzat este termini, ja no es podrà sol·licitar la renovació de propostes havent de procedir a sol·licitar l’adhesió al Catàleg d’Activitats Culturals com una alta nova.

Què succeeix si falta algun document o la documentació d’exercicis anteriors està obsoleta?

El SARC sol·licitarà de nou la documentació de les activitats que es presenten a renovació, si la documentació d’exercicis anteriors està incompleta u obsoleta. S’enviarà notificació electrònica. La subsanació es farà mitjançant la carpeta ciutadana / seu electrònica.

El SARC podrà requerir qualsevol altre document que considere necessari per a la valoració de la proposta cultural per a formar part del Catàleg.

Com sé si les propostes han sigut renovades?

Es pot comprovar l’estat de la renovació introduint el CIF / NIF del titular de l’activitat en el formulari de renovació. Hi ha tres possibles estats de l’activitat: pendent de sol·licitar renovació, renovació sol·licitada i activitat renovada.

Quan es publicará el Catàleg 2024-2027?

El Catàleg 2024-2027 es publicarà durant el mes de febrer de 2024 amb les propostes culturals renovades i les noves altes que hagen sigut rebudes fins al 31 de desembre del 2023.