Preguntes freqüents Convocatòria 2021

CONVOCATÒRIA SARC ALS POBLES 2021 (Actualitzat 16 d’abril)

1 – Què es pot sol·licitar a través de la convocatòria SARC als pobles, en l’epígraf de programació cultural municipal i festes populars?

Les despeses derivades de la realització de totes les activitats i actes que formen part tant de les programacions culturals municipals habituals com dels programes d’anys anteriors (projectes intermunicipals; festivals, mostres o certàmens culturals; projecció d’audiovisuals; programacions de música clàssica i música de cambra i actes commemoratius).

2 – Què es consideren despeses subvencionables en la convocatòria SARC als pobles?

Es consideraran despeses subvencionables les despeses generades per la contractació d’activitats i accions culturals (caixet), drets d’autor, gestió/direcció tècnica o artística, els derivats de l’execució de les activitats, els relacionats amb la difusió, els relacionats amb exposicions, edició i publicació de catàlegs i les quanties dels premis.

3 – Quin tipus d’activitats o accions culturals són susceptibles de subvenció?

Les activitats o accions culturals, que també podran realitzar-se en format en línia, hauran d’estar incloses en les següents categories:

Categoria A. Activitats i accions culturals que formen part de la programació cultural municipal o d’altres projectes culturals, incloses en les modalitats d’arts escèniques, arts plàstiques, audiovisuals, música, tallers i tradicions.

Categoría B: Activitats lúdic-festives que es realitzen durant les festes populars i/o patronals del municipi (opcional només per a municipis amb població inferior a 5.000 habitants).

4 – Quina quantitat total de referència em correspon si el meu municipi té menys de 5.000 habitants i les activitats que integren la meua programació poden ser tant de Categoria A (prog. cultural) com de Categoria B (festes)?

La quantitat de referència per als municipis de fins a 5.000 habitants apareix reflectida en la columna “Total”. Esta quantitat es pot invertir en activitats de la Categoria B en la quantitat màxima que estableix la columna “Categoria B”. No es sumen les quantitats màximes de les dues categories com a total (només posa màxim en Cat. B) . Si se sol·licita despesa subvencionable en la Categoria B, és diners que es lleva de la Categoria A.

https://www.sarc.es/sites/default/files/images/tabla%20val.jpg

Exemple: Si un municipi de 1.900 habitants sol·licita subvenció per a activitats de Categoria B (festes) per 2.000 euros, podrà sol·licitar subvenció d’activitats de Categoria A (prog. cultural) per un màxim de 7.000 euros, fins a completar el total de referència que li correspon, en este cas 9.000 euros. Parlem de quantitat de referència, perquè en el cas de romanent en la concessió, es podrà augmentar esta quantitat amb el sobrant (consultar clàusula sisena. Criteris de subvenció).

5 – Quines entitats poden ser les beneficiàries d’esta subvenció?

Els beneficiaris que podran optar a esta subvenció per a la categoria A són:

· Ajuntaments i entitats locals menors (EATIM).

· Ajuntaments amb població superior a 100.000 habitants per a programació cultural en pobles o barriades.

· Les mancomunitats amb competències en matèria de cultura establides en els seus Estatuts.

Els beneficiaris que podran optar a esta subvenció en la categoria B són:

· Ajuntaments i entitats locals menors (EATIM) amb població inferior a 5.000 habitants.

6 – Quin és el període de realització de les activitats subvencionables en SARC als pobles?

Les activitats i accions culturals podran realitzar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021.

7 – On es formalitza la sol·licitud?

A través de la Carpeta Ajuntament – Seu Electrònica de la Diputació de València.

8 – En emplenar la sol·licitud en la Carpeta Ajuntament, quina és la quantitat econòmica que s’ha de sol·licitar?

S’ha de sol·licitar la mateixa quantitat econòmica que sume el total d’activitats i accions culturals emplenades en l’Annex I.

9 – Quins documents s’han d’adjuntar a la sol·licitud de la subvenció?

Per a tots els beneficiaris de la subvenció:

· Annex I, que continga totes les dades de les activitats o accions culturals i les seues dades identificatives (disponible en www.sarc.es).

· Projecte, programa, repertori, dossier, fotografies, currículums…, de les activitats que no estiguen incloses en el Catàleg.

· Factures proforma / presupuesto de totes i cadascuna de les activitats i accions relacionades en l’Annex I, expedides pels proveïdors.

A més dels documents anteriors, els ajuntaments amb població superior a 100.000 habitants hauran d’incloure:

· Certificat de la Secretaria que acredite el nombre d’habitants dels poblats, únicament per als ajuntaments amb més de 100.000 habitants.

I les mancomunitats hauran d’incloure:

· Estatuts de la mancomunitat on apareguen les competències en matèria de cultura.
· Un projecte cultural dins del qual es realitzaran les activitats que es relacionen a l’Annex I.

10 – Quines són les dades que es recullen en l’Annex I que s’han d’adjuntar a la sol·licitud?

Totes les dades relacionades amb les activitats o accions culturals a subvencionar, inclòs el concepte de la despesa que s’haurà de correspondre amb el de la factura proforma. Els preus hauran d’incloure totes les despeses i impostos.

11 – En cas d’algun canvi de les activitats o accions culturals relacionades en l’Annex I al llarg del període d’execució, què ha de fer l’entitat beneficiària?

L’entitat beneficiària haurà de comunicar al SARC qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se en la seua execució adjuntant la documentació requerida en la convocatòria mitjançant la Carpeta Ajuntament.

12 – Es poden presentar a la subvenció activitats o espectacles en línia?

Sí, pero nomès activitats del sector professional, no del sector associatiu.